توجه به ايمني بيماران و ايمني پرسنل در حين انجام وظيفه  (ذینفعان: بیماران ، کارکنان)

ارائه خدمات به موقع و جامع به بيماران در كمترين زمان با بهترين كيفيت ممكن (ذینفعان: بیماران )

اجراي كامل استاندارد هاي اعتبار بخشي در بيمارستان (ذینفعان: بیماران ، کارکنان،پزشکان)

متن کامل سیاست ها