بيانيه چشم انداز:

ما برآنيم، با اتكال به خداوند متعال و تشريك مساعي همكاران در چهار سال آينده با حفظ ارزشهاي انساني و با ارائه مراقبت هاي مطلوب بر اساس سياستهاي ابلاغي وزارت متبوع، جزء يكي از بيمارستانهاي برتر منطقه غرب كشور در كسب رضايتمندي مراجعين باشيم.