اهتمام و فعاليت ما همواره بر اين اصل استوار بوده است كه خدمتي متنوع و ارزنده با روش های نوين در حوزه سلامت با برخورداری از توان علمي، همت و تلاش متخصصين و در سايه تعامل پزشكان، پرستاران و نيروهای جوان، پرانگيزه و توانمند به بيماران و مراجعه كنندگان بيمارستان علیمرادیان ارائه نمائيم و ....

متن کامل پیام ریاست