براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٥
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
واحد کنترل عفونت

فرهنگ سلگی

کارشناس پرستاری

سابقه اجرایی:

- از تاریخ 01/05/1381تا 26/09/1384 مسئول بخش داخلی مردان

-  از تاریخ 26/09/1384 تا 12/06/1386 مسئول بخش ICU

- از تاریخ 13/06/1386 تا 06/05/1387 مسئول بخش داخلی مردان

-  از تاریخ 06/05/1387 تا 25/10/1388 مسئول بخش جراحی مردان

- از تاریخ 16/06/1390 تا 20/10/1393 مسئول بخش داخلی مردان

- مسئول کنترل عفونت بیمارستان آیت ا...علیمرادیان از تاریخ20/10/1393

- مسئول ایمنی بیمارستان از تاریخ 01/10/1394

- سوپر وایزر بالینی از سال 1383

-