براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )
شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٥
ساعت
وضعیت آب و هوا
weather.ir is down
اعتبار بخشی

مسئول:خانم بحیرایی

در راستای اعتبار بخشی مسئولین بخشها و واحدها در چندین جلسه آموزشهای لازم را فرا گرفته اند.