164
بیمارستان علیمرادیان - ایمنی بیمار
کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
يکشنبه ٢٧ آبان ١٣٩٧
ایمنی بیمار

فرهنگ سلگی

 

کارشناس پرستاری

سابقه اجرایی:

- از تاریخ 01/05/1381تا 26/09/1384 مسئول بخش داخلی مردان

-  از تاریخ 26/09/1384 تا 12/06/1386 مسئول بخش ICU

- از تاریخ 13/06/1386 تا 06/05/1387 مسئول بخش داخلی مردان

-  از تاریخ 06/05/1387 تا 25/10/1388 مسئول بخش جراحی مردان

- از تاریخ 16/06/1390 تا 20/10/1393 مسئول بخش داخلی مردان

- مسئول کنترل عفونت بیمارستان آیت ا...علیمرادیان از تاریخ20/10/1393

- مسئول ایمنی بیمارستان از تاریخ 01/10/1394

- سوپر وایزر بالینی از سال 1383

-