164
بیمارستان علیمرادیان - اعتبار بخشی
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
اعتبار بخشی

(G)هدف كلي:

 

ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و ايمني بيمار بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي

 

   (OBJECTIVES)اهداف اختصاصي:

 O1:بهسازي و توسعه  فضاهاي فيزيكي بخشها و واحدهاي بيمارستانبه ميزان    80 درصد  تا پايان سال 95

O2:مديريت خطا و حفظ و ارتقاء ايمني بيماران به ميزان70 درصد تا پايا ن سال95 

O3:آموزش و  توانمندسازي پرسنل به ميزان 70درصد  تا پايان سال 95

O4:تكميل پروژه هاي نيمه تمام بيمارستان به ميزان  50درصد تا پايان سال95

 O5:خريداري تجهيزات پزشكي جديد و بهره برداري صحيح از آنهابه ميزان   70 درصدتا پايان 95

O6:افزايش رعايت حقوق گيرندگان خدمت و رضايتمندي مراجعين به ميزان   60 درصد تا پايان 95