براى تعجیل فرج بسیار دعا كنید، زیرا همین موجب فرج و گشایش شماست.حضرت مهدی (عج )*******کسى که برترین خصلتهایش ادب او نباشد، آسان‏ترین حالات او رنج و هلاکت است. امام علی (ع)*******
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
اعتبار بخشی

(G)هدف كلي:

 

ارتقاء كيفيت ارائه خدمات و ايمني بيمار بر اساس استانداردهاي اعتباربخشي

 

   (OBJECTIVES)اهداف اختصاصي:

 O1:بهسازي و توسعه  فضاهاي فيزيكي بخشها و واحدهاي بيمارستانبه ميزان    80 درصد  تا پايان سال 95

O2:مديريت خطا و حفظ و ارتقاء ايمني بيماران به ميزان70 درصد تا پايا ن سال95 

O3:آموزش و  توانمندسازي پرسنل به ميزان 70درصد  تا پايان سال 95

O4:تكميل پروژه هاي نيمه تمام بيمارستان به ميزان  50درصد تا پايان سال95

 O5:خريداري تجهيزات پزشكي جديد و بهره برداري صحيح از آنهابه ميزان   70 درصدتا پايان 95

O6:افزايش رعايت حقوق گيرندگان خدمت و رضايتمندي مراجعين به ميزان   60 درصد تا پايان 95