164
بیمارستان علیمرادیان - سياست ها و برنامه هاي كلان بيمارستان
هر کس که کم بخورد، بدنش سالم و هر که پرخوری کند، بدنش سخت و قلبش بیمار میشود. مادر همه داروها، کم خوریست. پیامبر اکرم(ص)
منو اصلی
منو اصلی
عنوان
دوشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٨
سياست ها و برنامه هاي كلان بيمارستان

سياست ها و برنامه هاي كلان بيمارستان آيت ا... عليمراديان درسال 97

-         توجه به ايمني بيماران و ايمني پرسنل در حين انجام وظيفه

-         ارائه خدمات به موقع و جامع به بيماران در كمترين زمان با بهترين كيفيت ممكن

-          اجراي كامل استاندارد هاي اعتبار بخشي در بيمارستان

-          اجراي كامل بسته هاي خدمتي طرح تحول نظام سلامت       

-         ارتقاء رضايتمندي كاركنان و بيماران

-         توسعه و ارتقاء بخشهاي بيمارستان

-         كاهش خطاهاي پزشكي و عفونتهاي بيمارستاني

-         توانمند سازي نيروي انساني و ارتقاء فرهنگ سازماني

-         عدم ارجاع بيماران و همراهان جهت تهيه دارو و لوازم به خارج از بيمارستان

-         به روز نمودن تجهيزات پزشكي بيمارستان

-         تنظيم برنامه مالي جهت پرداختي هاي مبتني بر عملكرد پرسنل و پزشكان

رياست

 بيمارستان

مديريت

بيمارستان

مدير خدمات

پرستاري

مسئول نيروي انساني

 

سوپروايزر

باليني

سوپروايزر آموزشي

مسئول واحد بهبود كيفيت

مسئول فناوري اطلاعات

مسئول امور مالي

دكتر فخرالدين روزبه

مصطفي كاوياني

نورمحمد كياني

اردوان شهبازي

حسام حيدري

آمنه نوشادخت

محمد مهدي دارايي

سيما ظفري

شيرين سيف