صفحه اصلی > میز خدمت/گیرندگان خدمت > راهنمای بیماران > لیست بیمه های طرف قرارداد 
امام جعفرصادق(ع): سلامتی نعمتی است گرانبها كه انسان از ادای شكر آن عاجز و ناتوان است.

ضریب بیمه

نام بیمه

0/9

كارمندان دولت بستري

0/9

ساير اقشار بستري

0/9

روستائي بستري

0/9

ندامتگاه بستري

0/9

ساير اقشارنظام ارجاع1 بستري

0/9

بنياد شهيد جانبازان سرپايي

0/7

بازنشستگان خدمات درمان (بستري موقت)

0/7

روستايي (بستري موقت)

0/7

كارمندان دولت(بستري موقت)

0/9

بازنشستگان بيمه خدمات درمان

0/7

كاركنان دولت سرپايي

0/7

ساير اقشار سرپايي

0/7

روستائي سرپايي

0/9

ندامتگاه سرپايي

0/7

ساير اقشارنظام ارجاع1 سرپايي

0/9

كارمندان دولت بستري(خاص)

0/7

سايراقشار(بستري موقت)

0/9

بهزيستي(سرپايي)

0/7

كاركنان دولت سرپايي (خاص)

0/9

سايراقشار سرپايي (خاص)

0/9

بهزيستي(بستري)

0/9

روستايي سرپايي (خاص)

0/9

روستاي سرپايي سطح يك(پزشك عمومي)

0/9

ساير اقشارنظام ارجاع1خاص

0/9

روستايي ارجاع بستري

0/7

روستا ارجاع بس موقت

0/9

ايرانيان ام اس دارو

0/9

ايرانيان بستري

0/7

ايرانيان بستري موقت

0/9

سلامت همگاني بستري

0/7

سلامت همگاني  موقت

0/7

ايرانيان سرپايي

0/9

ايرانيان سرپايي(خاص)

0/7

سلامت همگاني سرپايي

1

بيمه سلامت خاص

 

 

نيروهاي مسلح

نام گروه بیمه

ضریب بیمه

نام بیمه

0/9

نيروهاي مسلح  بستري

0/9

بهداري نيروي انتظامي بستري

1

نيروهاي مسلح سرپايي (خاص)

0/9

نيروهاي مسلح جانبازان  تحت تكفل بستري

0/9

نيروهاي مسلح  سرپايي

0/7

نيروهاي مسلح (داروخانه)

0/9

نيروهاي مسلح بستري (خاص)

0/9

نيروهاي مسلح(تصادفي)بستري

0/9

نيروهاي مسلح(تصادفي)سرپايي

0/9

نيروهاي مسلح خاص (داروخانه 10)

0/9

نيروهاي مسلح جانبازان(بستري)

0/9

نيروهاي مسلح جانبازان(سرپايي)

0/9

نيروهاي مسلح زير 6 ساعت

0/9

نيروي مسلح جانبازان زير 6 ساعت

 

تامين اجتماعي

نام گروه بیمه

ضریب بیمه

نام بیمه

0/9

تامين اجتماعي  بستري

0/9

تامين مستمري  بستري

0/7

تامين اجتماعي  سرپايي

0/9

تامين اجتماعي (فوتي)بستري

0/9

تامين اجتماعي خاص بستري

0/9

تامين اجتماعي ونتيلاتور بستري

1

تامين اجتماعي خاص سرپايي

0/9

تامين اجتماعي(تصادفي)بستري

0/9

تامين اجتماعي(تصادفي)سرپايي

0/9

تأمين اجتماعي(ام اس)

0/9

تامين اجتماعي سرپايي طلايي

 

استثنا تأمين

 

ارگانها

نام گروه بیمه

ضریب بیمه

نام بیمه

0/9

بيمه دانا (سرپايي)

0/9

بانك صادرات بستري

0/9

بانك سپه بستري

0/9

بانك تجارت بستري

0/9

صداو سيما بستري

0/9

صنعت نفت منطقه غرب بستري

0/9

صنعت نفت بازنشتگان بستري

0/9

بيمه دانا (بستري)

0/9

بانك كشاورزي بستري

0/9

بانك سپه(والدين)بستري

0/9

آتيه سازان بستري

0/9

بانك تجارت سرپايي

0/9

بانك كشاورزي سرپايي

0/9

بانك سپه سرپايي

0/9

بانك سپه(والدين)سرپايي

0/8

بانك صادرات سرپايي

0/9

شركت كمك رسان ايران(سرپايي)

0/9

صنعت نفت بازنشتگان سرپايي

0/9

صنعت نفت منطقه غرب والدين سرپايي

0/7

صنعت نفت منطقه غرب والدين بستري

0/9

صنعت نفت منطقه غرب سرپايي

0/8

صداو سيما سرپايي

0/9

بانك ملي بستري

0/9

آتيه سازان سرپايي

0/9

بانك ملت بستري

0/9

شركت برق بستري

0/9

شركت كمك رسان ايران(بستري)

0/8

بانك ملت سرپايي

0/9

سينا بستري

0/8

سينا سرپايي داروخانه

0/9

بنياد پانزده خرداد بستري

0/9

بنياد پانزده خرداد سرپايي

0/9

بسيجيان تيپ 32انصارالحسين(ع)(سرپايي)

0/9

بيمه آسيا(بستري)

0/9

بيمه آسيا(سرپايي)

0/9

بسيجيان تيپ32انصارالحسين(ع)(بستري)

0/9

آتيه سازان بستري90%

0/9

بيمه معلم بستري(برق باختر)

0/8

بيمه برق باختروب تانيربستري

0/8

بيمه برق باختروب تانير سرپايي

0/9

بانك كشاورزي سرپايي خاص

0/9

بيمه ميهن

0/9

بانك ملي بستري بيمه البرز

0/9

صدا و سيما بازنشستگان سرپايي

0/8

سينا سرپايي

0/9

صدا و سيما ايثارگران سرپايي

 

بيمارستان شهيد قدوسي

 

آزاد

نام گروه بیمه

ضریب بیمه

نام بیمه

0

آزاد

 

اتباع بيگانه بستري آزاد

 

اتباع بيگانه سرپائي آزاد

 

مكمل

نام گروه بیمه

ضریب بیمه

نام بیمه

0/9

دانا(كارت طلايي)بستري

0/9

كارت طلايي فرهنگيان سرپايي

0/9

كارت طلايي فرهنگيان بستري

0/9

مكمل ايران سرپايي

0/9

دانا(كارت طلايي)سرپايي

0/9

مكمل بيمه دانا

0/9

مكمل بيمه ايران

0/9

مكمل دادگستري

0/9

مكمل آتيه سازان حافظ

0/9

مكمل بيمه سينا

0/9

مكمل زندان

0/9

مكمل كمك رسان

0/9

مكمل بيمه البرز

0/5

مكمل آتيه ساز حافظ استثنا

0/9

مكمل ‌SOS كمك رسان

0/9

مكمل سپاه پاسداران سرپايي

0/9

مكمل بيمه دي

 

مكمل دي سرپايي

 

مكمل معاونت درمان

 

مكمل مركز بهداشت سونو

0/9

يارانه سلامت 90 درصد

0/9

يارانه سلامت 97 درصد ارجاعي

0/9

يارانه سلامت 90 درصد از استثناء

0/9

يارانه سلامت 100

 

تصادفي

نام گروه بیمه

ضریب بیمه

نام بیمه

0/9

تصادفي

 

بيمه ايران

نام گروه بیمه

ضریب بیمه

نام بیمه

1

بيمه ايران بستري

0/8

بيمه ايران سرپايي

 

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩

آدرس: نهاوند، بلوار پرستار، میدان جانباز تلفن: 8-33217071-081

© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند می باشد.

طراحی و توسعه: آقای مهندس مهدی امرائی