صفحه اصلی > مسئولين بخشها و واحدها 
امام جعفرصادق(ع): سلامتی نعمتی است گرانبها كه انسان از ادای شكر آن عاجز و ناتوان است.

مسئولين محترم بخشها و واحدها

نام بخش /واحد

مسئول بخش/ واحد

جانشین

رئيس بخش/واحد

اورژانس

محمد سوري

زهره رنجبر

دكترعلي تركاشوند

داخلی -جراحي مردان

حسام حیدری

حسن میربگ

دكترسیف-دکتر رضایی

اطفال

فاطمه مالمير

محیا لرستانی

دكترشهرام شادياني

داخلي زنان

مهناز مالمير

بهدخت شهبازی

دكترنرگس مفرد طاهري

پست پارتوم- جراحي زنان

فاطمه سوری

زهرا احمدوند - فهیمه زمانیان

دكترپریسارسولی- سيامك دانشور

نوزادان

پريوش بحيرايي

زهرا سلگی –مهدیه تقوایی

دكتراعظم حيدري

دياليز

معصومه ظفري

سحر فلک الدین

دکتر گل محمدی

زايشگاه

مائده امرایی

مینا خندان

دكترمونا کوچک پور

سي سي يو

ناهيد سيف

لیلا احمدوند

دكترسيمين محقي

آي سي يو

حميد سلگي

مژگان شهبازی

دكترغلامرضا متين

بيهوشي و اتاق عمل

فیروزه سیف

علی حسین عمرایی

دكترمريم پيرويسيان

آزمايشگاه

شجاع فريادرس

هرمز کیانی

دکتر رعنا شوشتری

راديولوژي

محسن بايروند

محمد علی اسدی

دكترهدايت ا... نوروزي

سي تي اسكن

تراب سلگی

محمد علی اسدی

دكترهدايت ا... نوروزي

 

اعضاي تيم مديريت و رهبری

اسامي

سمت

جانشین

دكتر علیرضا بهزادی

رياست بيمارستان (رئيس تيم)

امور اجرایی: محمد زمانیان    امور درمانی : نور محمد کیانی

محمد زمانیان

مديريت بيمارستان (دبير تيم)

اردوان شهبازی

نورمحمد كياني

مديرخدمات پرستاري

آمنه نوشادخت

اردوان شهبازي

مدير منابع انساني

معصومه امیدی

مهدی نیک روش

کارگزین

معصومه امیدی

حسین جهانگیری

حراست

سعید زمانیان

فرهنگ سلگی

کنترل عفونت

پرستو سعیدی

آمنه نوشادخت

سوپروایزر آموزشی

حسام حیدری

عباس خویشوند

سوپروايزر باليني

پرستو سعیدی

مریم خزایی

مسئول بهبود كيفيت –اعتباربخشي

-

پرستو سعیدی

سوپروایزر آموزش سلامت

فرهنگ سلگی

سيما ظفري

مسئول فناوري اطلاعات

پوریا جهانیان

نورالدین ناظری

مسئول امور مالي

حمید سیف

مریم نام آوری

فناوری اطلاعات سلامت

حسین رضا واحدی

علی ذوالفقاری

مسئول خدمات

 داریوش سوری

آذر شهبازی

مسئول داروخانه

حسین سوری

مژگان هزاوه

مسئول درآمد

حامد ناظم

محمود رضوی

مسئول بهداشت محیط

ولی صادقی

ولی صادقی

بهداشت حرفه  ای

محمود رضوی

مرتضی غلامی

مسئول تاسیسات

حمید ورمزیار

 
چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩

آدرس: نهاوند، بلوار پرستار، میدان جانباز تلفن: 8-33217071-081

© تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند می باشد.

طراحی و توسعه: آقای مهندس مهدی امرائی