تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

 

ریاست بخش دیالیز

 

خانم دکتر مریم سیف

 

مسئول بخش دیالیز

 

معصومه ظفری   کارشناس پرستاری

 

تعداد تخت 10 عدد

 

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی

 

 

طراحی پورتال