تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

 

 راهنمای خدمات بیمارستان آیت ا... علیمرادیان

 

طبقه اول

 

طبقه دوم

 

اورژانس

رادیولوژی

سونوگرافی

سی تی اسکن

آزمایشگاه

پاتولوژی

داروخانه مرکزی

داروخانه عمومی

درمانگاه تخصصی

بخش اطفال

صندوق

پذیرش

ترخیص

حراست

سوپروایزری

درآمد

امور اداری

نمایندگان بیمه ها

تلفن خانه

آشپزخانه

فروشگاه بیمارستان

 

 

جراحی زنان

جراحی مردان

زنان و زایمان

بخش آی سی یو

بخش سی سی یو

بخش نوزادان

اتاق عمل

نوار عصب عضله

تست ورزش

اکوکاردیوگرافی

espritportal