تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

ریاست بخش اتاق عمل

 

 

خانم دکتر مریم پیرویسیان

 

مسئول بخش اتاق عمل

 

جناب آقای بهزاد قاسمی کارشناس اتاق عمل

 

تعداد تخت 7 عدد - تخت ریکاوری 3 عدد

 

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی

 

 

 

اسپریت پرتال نیافام