تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

 

ریاست بخش اطفال

خانم دکتر حبیب زاده

 

مسئول بخش اطفال

محیا لرستانی  کارشناس پرستاری

 

تعداد تخت 31 عدد

 

تلفن تماس 08133217071 الی4        داخلی بخش اطفال241

 

 

اسپریت پرتال نیافام