تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

 

مسئول اورژانس بیمارستان

 سرکار خانم فاطمه مالمیر کارشناس پرستاری

 

تعداد تخت اورژانس: تخت سرپایی 16عدد - تخت پانسمان 2عدد - تخت ایزوله 1 عدد -واحد تریاژ

 

تلفن تماس  08133217071 داخلی 243

 

پزشکان اورژانس

 

دکتر احمد گرایی،دکتر سپیده شاه نواز،درکتر اکبر عنایتی ،دکتر یونس جاهداری ،دکتر محمد قربان ظفری،دکتر بهناز حمزه پور ،دکتر محمد تکلو ،دکتر فاطمه جمشیدیان

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتال سازمانی نیافام