تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

بخش اطفال 


رئیس بخش اطفال :

دکتر شهرام شادیانی


مسئول بخش اطفال:

خانم فاطمه مالمیر 


دارای 36 تخت فعال و شماره تلفن 33217071و داخلی 241

پورتال سازماني