تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

مسئول واحد

جناب آقای تراب سلگی 

کارشناس رادیو لوژی

پرتال سازماني