تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

مسئول  فنی دارو خانه سر کار خانم دکتر زینا سلیمانیان

 

مسئول داروخانه سرکار خانم آذر شهبازی شماره های 33217071 وداخلی 313

پرتال هوشمند نیافام