تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

درمانگاه بیمارستان شامل دو بخش تخصصی و مامایی بوده که با مراجعه به صفحه اختصاصی هر یک می توان از برنامه دقیق خدمات آن مطلع شد.

تلفن تماس درمانگاه:08133217071  داخلی 211

پرتال سازمانی نیافام