تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

مترون بیمارستان 

جناب آقای نورمحمد کیانی

لیسانس پرستاری

 

 

 

 

 

 

 

تعریف :این شغل دربرگیرنده پستی است که متصدی آن تحت نظارت کلی مدیریت امور مرتبط با خدمات پرستاری بیمارستان از قبیل برنامه ریزی،هماهنگی،کنترل نظارت بر فرآیندهای پرستاری و استانداردهای مراقبتی را بر عهده دارد.

وظایف: 

 1. شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی
 2. تعیین اهداف ) کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت ( مبتنی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه  اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط
 3. تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر
 4. برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون(آموزشی، پژوهشی، کنترل و نظارت  کنترل عفونت و...)
 5. ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به  اهداف مورد نظر
 6. تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری
 7. ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز
 8. جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف
 9. ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری
 10. مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز
 11. تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری
 12. مشارکت در طرح های پژوهشی
 13. برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت ( کنترل عفونت )
 14. انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری
 15. ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی ربط
 16. تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی
 17. تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب
 18. بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری
 19. پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری
 20. پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست مرکز جهت واحدهای ذیربط
 21. تصمیم گیری در مورد مرخصی ها، ماموریت ها وکارکنان گروه پرستاری
 22. رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمانی
 23. ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب، حسن رفتار شغلی و
 24. اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه )گروه پرستاری
 25. اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها
 26. تشکیل و اداره ج لسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوری ها علمی حل  مساله
 27. تأمین نیازهای اموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورود با مقررات خط مشی ها
 28. انجام سایر وظایف بالینی حرفه ای محول شده بر حسب واحد محل خدمت
 29. تحلیل داده ها از طریق دسته بندی، محاسبه، شناخت تفاوت و شباهت ها و تشخیص تغییرات در شرایط یا حوادث مختلف.
 30. کسب اطلاعات، دریافت و دستیابی به اطلاعات از همه منابع مرتبط
طراحی سایت نیافام