تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

 

ریاست بیمارستان آیت الله علیمرادیان

دکتر بابک سمساری متخصص مسمومیت و پزشکی قانونی


تعریف :

این شغل دربرگیرنده پستی است که متصدی آن تحت نظارت کلی هیئت مدیره، به ارائه خدمات سرپرستی، طرح ریزی و هماهنگی امور مرتبط با فعالیت های اجرایی و اداری بیمارستان می پردازد و با تدوین ضوابط و مقررات متناسب با مأموریت های مرکز و تنظیم و استقرار شاخص ها و استانداردهای عملکردی در اداره مؤثر و پویای بیمارستان از لحاظ اقتصادی و اجرایی مشارکت دارد

وظایف:

شرکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات
- شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق
- ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش و تلاش در جهت توسعه و بهبود عملکرد و کیفیت آنها
- نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک بیمارستان و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب تیم حاکمیتی
- نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار
- نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در بیمارستان
- نظارت بر عملکرد مدیریت  و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی
- کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی
- بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم بمنظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود(رضایت مشتری گرا(
- جلب همکاری های برون سازمان
- پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق
- هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان
- پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها
- مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان
- انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
- پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.
- انجام سایر امور محوله طبق نظر تیم حاکمیتی

 

اسپریت پورتال