تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

رئیس  بخش زایشگاه:

 

خانم دکتر

 

مسئول بخش زایشگاه

 

  سر کار خانم نرگس افهمی کارشناس ارشد مامایی

 

تعداد تخت 7 عدد - تخت ریکاوری 3 عدد

 

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی زایشگاه 2

 

 

niafam espritportal