تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

 

ریاست بخش زنان و زایمان

 

 

دکتر خاطره معبودی

 مسئول بخش زنان و زایمان

 

سرکار خانم افهمی

 

تعداد تخت 15 عدد

 

تلفن تماس     08133217071 الی 4 داخلی بخش زنان و زایمان 236

 

 

 

niafam espritportal