تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

سامانه ها 
 

اتوماسیون آموزشی

http://emsha.umsha.ac.ir/samaweb

اتوماسیون اداری

192.168.5.2

اتوماسیون آماری

http://stats.umsha.ac.ir

سامانه آزمون الکترونیکی

http://lms.umsha.ac.ir

پورتال کارکنان

http://192.168.5.12

سامانه ورود و خروج 

https://timex2.umsha.ac.ir/

سامانه تجهیزات پزشکی

http://fdo.umsha.ac.ir

سامانه pmq

192.168.5.14

سامانه صدور پروانه ها

http://parvaneh.behdasht.gov.ir

سامانه آموزش مداوم پزشکی

http://www.ircme.ir

سامانه ثبت شکایات

http://bazrasi.umsha.ac.ir

سامانه موالید

http://192.168.5.26

سامانه مدیریت درآمد

http://daramad.umsha.ac.ir

مدیریت توسعه فناوری اطلاعات سلامت

http://roshd.umsha.ac.ir

دفتر آمار وزارتخانه

Avab.behdasht.gov.ir

کارمند ایران

http://karmandiran.ir

قاصدک

Pbp.behdasht.gov.ir

سامانه سجاد

Sajad.bedasht.gov.ir

آمار تست

192.168.5.15

سایت درآمد

ftp.umsha.ac.ir:8092

سامانه hse

hse.health.gov.ir

بیمه ایران

Darman.iraninsurance.ir

سامانه تامین اجتماعی

Darman.tamin.ir

سامانه نیروهای مسلح

Esata.ir

سامانه خدمات درمانی

ihio.gov.ir

سامانه کمیته امداد

emdad.ir

سامانه مکسا

Coding.behdasht.gov.ir

سامانه مادر و نوزاد-ایمان

Iman.behdasht.gov.ir

سامانه فناوری اطلاعات

It.behdasht.gov.ir

آی پی های داخلی

Start-run

آدرس پکس

192.168.98.98

آدرس نرسینگ

192.168.98.99

سرور His

192.168.98.100

دفتر بهبود کیفیت

192.168.98.208

آدرس برنامه ها

192.168.98.50

 
طراحی سایت توسط پورتال سازمانی نیافام