تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

 

خانم آمنه نوشادخت

خانم آمنه نوشادخت

 کارشناس پرستاری


سابقه اجرایی :

 -از تاریخ 1388/03/11 تا تاریخ 1393/03/12 مسئول بخش اطفال

 - از تاریخ 1393/03/12 سوپر وایزر آموزشی

 

اسپریت پرتال نیافام