تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

سرکار خانم پرستو سعیدی

کارشناس پرستاری

سوابق اجرایی:

 از سال 1375 سابقه کار در بخش های بستری CCU ، ICU ، اطفال، نوزادان و ...

 از سال 1378 سوابق مسئولیتی مانند سوپروایزر آموزشی، بالینی و آموزش به بیمار 

پرتال سازمانی رتبه یک نیافام