تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

جناب آقای فرهنگ سلگی


کارشناس پرستاری

 

باسابقه 19 سال کار در بیمارستان آیت الله علیمرادیان و  بیمارستان شهید بهشتی همدان

 

سال 1381 : انتساب به عنوان مسئول بخش داخلی مردان بیمارستان دوماه پس از استخدام

 

سال 1383: انتخاب به عنوان سوپروایزر بالینی  و همزمان فعالیت به عنوان مسئول بخش ICU و پس از آن مسئول بخش جراحی مردان

 

سال1393: شروع فعالیت در سمت  مسئول کنترل عفونت بیمارستان

 

در طی فعالیت ایشان در این سمت رتبه بیمارستان در بین 550 بیمارستان 35 و کنترل عفونت این مرکز در استان به عنوان کنترل عفونت نمونه انتخاب گردید.

 

سال1394: دریافت ابلاغ کارشناس ایمنی

 

در طی فعالیت ایشان  این مرکز از نظر ایمنی جزء5بیمارستان اول استان شد ودر اعتبار بخشی نیز امتیاز 80 را کسب نمود.

 

سال1397:  ابلاغ سوپروایزر فرهنگی


 

 

پرتال سازماني