تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

سیاست های کلی آموزش بیمار و همراهان و ارتقاء سلامت جامعه

1- مدیریت هدفمند آموزش ها برای بیماران و همراهان در راستای ارائه  خدمات پرستاری:

 • نیازسنجی آموزشی سالانه بیماران و همراهان در کلیه بخش های درمانی با توجه به نوع فعالیت تخصصی و سطوح دانش گیرندگان خدمت و مراقبت پرستاری ، شناسایی و اولویت بندی شود .

 

 • تشکیل کارگروه بیمارستانی هر 6 ماه یکبار شامل (سرپرستار- رئیس بخش –سوپروایزر آموزشی –سوپروایزر آموزش سلامت ) و درون بخشی هر 3 ماه یکبار

 

 • برنامه ریزی جهت تهیه محتواهای آموزشی معتبر و استاندارد متناسب با نیازسنجی انجام شده و اولویت های خاص

 

 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزش بیماران در بخش

 

 • ارزیابی اثربخشی آموزش های ارائه شده به بیماران ( حداقل سه ماه یکبار) با استفاده از روش های استاندارد و ارائه نتایج به کارگروه بیمارستانی و بخش های درگیر

 

 • اجرای برنامه های اصلاحی تدوین شده و بررسی مجدد اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده

 

 • پایش و بازبینی مستمر برنامه های آموزش به بیمار در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزش به بیمار در بخش ها

 

 • مشارکت در توانمند سازی آموزشی پرسنل در راستای پروتکل های آموزشی بیمار ، ارتباط با بیمار

 

 • درخصوص آموزش های سرطان ، دیابت ، خودمراقبتی ، پرفشاری خون و مناسبتهای تقویم سلامت ، بایستی مسئول آموزش همگانی ، برنامه های آموزشی اجرا نماید .

 

2- تامین نیازهای آموزشی بیماران به منظور ارتقاء کیفیت خدمات و تسریع در روند بهبودی و خودمراقبتی

 • باید رابطین فعال جهت آموزش به بیمار در کلیه واحدها تعیین شوند .

 

 • نیازسنجی آموزشی سالانه بیماران و همراهان در کلیه بخش ها با اولویت مراقبتی تهیه و به کارگروه بیمارستانی اعلام و پیگیری شود .

 

 • باید پرسنل پرستاری بر مبنای اولویت بندی نیازهای آموزشی بیمار را مشخص و براساس نیازهای شناسایی شده آموزش بدهند .

 

 • در بدو پذیرش و حین بستری بیمار ، حداقل موارد آموزش خودمراقبتی توسط پرستاران بصورت چهره به چهره یا همراه وی آموزش داده شده و در گزارش پرستاری ثبت شود .

 

 • باید حداقل موارد آموزش های حین ترخیص توسط پرستاران بصورت چهره به چهره به همراه بیمار آموزش داده شده و در دو برگه آموزش حین ترخیص ثبت شود و نسخه اصلی تحویل بیمار شود .

 

 • باید از روش ها و رسانه های آموزشی مناسب برای آموزش موثر بیماران استفاده شود (چهره به چهره ، پمفلت ،جزوات آموزشی ، فیلم ، کلاس های آموزشی و ...)

 

 • باید ارزیابی اثربخشی آموزش بیماران به صورت فصلی انجام شده و نتایج ارزیابی را سوپروایزر آموزش بیمار به کارگروه آموزش بیمار گزارش داده و برنامه بهبود کیفیت مصوب کارگروه را در بخش ها اجرا و بر اجرای آنها نظارت نماید .

 

 • باید مسئولین واحدها نظارت مستمر و کارا بر ارائه آموزش به بیمار ، ارزیابی و توانمند سازی پرسنل داشته باشند .

 

 • باید مشارکت مکفی در برنامه های ارتقاء سلامت جامعه و کارکنان داشته باشند .

 

3- مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه جامعه

 • باید مسئول آموزش همگانی بیماران درخصوص آموزش های سرطان ، دیابت ، خودمراقبتی و پرفشارخون و مناسبت های تقویم سلامت برنامه های مصوب را اجرا نماید .

 

 • مشارکت در برنامه های ارتقاء سلامت جامعه (بیماران ، همراهان ، عموم افراد جامعه و کارکنان ) در روزهای مناسبتی سلامت مصوب کارگروه بیمارستانی آموزش به بیمار

 

قدرت گرفته با پورتال نیافام