تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

 

جناب آقای حمیدرضا سیف

مدیریت محترم بیمارستان آیت اله علیمرادیان


 • مدرس دانشکده پیراپزشکی و پرستاری شهرستان نهاوند

 • کارشناس ارشد پرستاری

 • کارشناس ارشد روانشناسی

 • مدیریت MBA


 • سمت های فعلی :

  سرپرست مدیریت بیمارستان آیت الله علیمرادیان

 • ریاست هیئت نظام پرستاری نهاوند

 • مدیر فوریت های پزشکی


 • سوابق :

 • مدیر بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند در سال 93-90 

 • مدیر فوریتهای پزشکی نهاوند 94-93

 • مدیر بیمارستان آیت الله علیمرادیان نهاوند در سال 95-94

 • کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت 96-95

 • مدیر تجهیز و راه اندازی بیمارستان شهید قدوسی نهاوند 96

 • مدیر بیمارستان شهید قدوسی نهاوند 98-96

 • معاونت اداری مالی دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند 99-98

 • مدیر فوریتهای پزشکی شهرستان نهاوند 1402


تعریف :

این شغل دربرگیرنده پستی است که متصدی آن تحت نظارت کلی هیئت مدیره، به ارائه خدمات سرپرستی،طرح ریزی و هماهنگی امور مرتبط با فعالیت های اجرایی و اداری بیمارستان می پردازد و با تدوین ضوابط و مقررات متناسب با مأموریت های مرکز و تنظیم و استقرار شاخص ها و استانداردهای عملکردی در اداره مؤثر و پویای بیمارستان از لحاظ اقتصادی و اجرایی مشارکت دارد.
هدف از این شغل برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، نظارت و رهبری بیمارستان در راستای اهداف سازمانی است

وظایف :

- شرکت در کمیته ها و جلسات هیأت رئیسه و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات
- تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد راه حل مناسب به مقام ما فوق
- ارزیابی عملکرد واحدها و نیروهای تحت پوشش و تلاش در جهت توسعه و بهبود عملکرد و کیفیت آنها
- همکاری در تهیه و تنظیم دستورالعمل ها، خط مشی ها، روشها و راهنماهای موردنیاز بیمارستان و ابلاغ و پیگیری اجرای آنها توسط کارکنان
- اتنخاب مسئولین مجرب و صالح در واحدهای مختلف بیمارستان
- هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب هیئت مدیره
- هماهنگی و نظارت بر عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی (واحدهای تجهیزات پزشکی و تأسیسات بیمارستان، بخش های اداری، مالی، بالینی، پزشکی وپیراپزشکی و ...)
- کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس مرکز
- تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای اعتباربخشی
- نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها
 
- ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
- تقسیم فعالیت ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان
- ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان
- مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخش های مختلف بیمارستان
- هماهنگی با مترون بیمارستان در بخش های درمانی و واحدهای مربوطه
- هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاه ها و رفع نواقص دستگاه های بخش های مربوطه
- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان
- پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت پوشش
- پیگیری جهت تهیه لیست پرداخت های پرسنلی و پرداخت به موقع
- پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت امر
- نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف پرسنلی
- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
- سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
- صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
- نظارت در تنظیم بودجه بیمارستان
- مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرح های تهیه شده و جاری در واحدها
- جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق
- مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرح های مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آن ها به منظور استفاده صحیح از وسایل
- برنامه ریزی طرح های بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیت های مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آن ها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران
انجام سایر وظایف سازمانی و اداری محول شده در چارچوب مأموریت سازمانی و واحد محل خدمت

 

اسپریت پورتال