تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

 

 

   جناب آقای نورمحمد کیانی                                                                                        

کارشناس پرستاری


 سوابق کاری :

 

- از تاریخ 05/02/85 تا 06/05/87 پرستار بخش داخلی مردان بیمارستان آیت ا... علیمرادیان نهاوند

 - از تاریخ 01/05/86 تا 01/04/95 سوپر وایزر بالینی بیمارستان آیت ا... علیمرادیان

 - از تاریخ 06/05/87 سرپرستار بخش داخلی مردان بیمارستان آیت ا... علیمرادیان

 - از تاریخ 01/09/87 تا 18/06/91 کارشناس نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان نهاوند

 - از تاریخ 27/02/90 تا 18/06/91 سوپر وایزر آموزش شبکه بهداشت و درمان نهاوند

 - از تاریخ 02/03/89تا 30/09/93 مدیر خدمات پرستاری بیمارستان شهید حیدری

 - سالهای 1389 و 1390 مربی هنرستان بهیاری شهرستان نهاوند

 - از تاریخ 19/06/91 تا 01/10/93 مدیر بیمارستان شهید حیدری

 - کارشناس بحران بیمارستان آیت ا...علیمرادیان در سال 1386

 - سرپرست کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان نهاوند در سال 1386

 -عضو کار گروه فرهنگ عمومی و اجتماعی شبکه بهداشت و درمان نهاوند از تاریخ 28/03/90

 - عضو کمیته نظارت وارزشیابی درونی بیمارستان شبکه از تاریخ 09/11/87

 - عضو ستاد برنامه تحول نظام سلامت شهرستان نهاوند از تاریخ 17/02/93

 - نایب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری دوره چهارم شهرستان نهاوند

 - از تاریخ 01/10/93 تا 01/04/95 سرپرستار بخش داخلی مردان بیمارستان آیت ا...علیمرادیان

 - از تاریخ 23/05/95 به عنوان عضو ستاد و مسئول پیگیری برنامه ترویج زایمان طبیعی در شبکه بهداشت شهرستان نهاوند

 - از تازیخ 01/04/95 مدیر خدمات پرستاری بیمارستان آیت ا...علیمرادیان


 

پرتال سازمانی نیافام