تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

ریاست بخش نوزادان

 

 

دکتر اعظم حیدری

 

مسئول بخش نوزادان خانم فریبا کاکاوند  کارشناس پرستاری

 

تعداد تخت 15عدد

 

تلفن تماس 08133217071 الی4 داخلی بخش نوزادان273

 

 

 

طراحی وب سایت