تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

آزمایشگاه 

 

رئیس بخش :

خانم دکتر

مسئول بخش:

آقای رضا شهبازی 

اسپریت پورتال