تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

ریاست بخش CCU

 

 

دکتر سیمین محققی

 

مسئول بخش CCU

 

لیلا زمانی کارشناس پرستاری

 

تعداد تخت 9 عدد

 

دکتر بخش ccu : دکتر سیمسن محققی - دکتر پوریا پور افشار - دکتر علی پور

 

 تلفن تماس      08133217071 الی 3 داخلی 245

 

 

 

پورتال هوشمند نیافام