تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

ارتباط با بیمارستان

ریاست بخش ICU

دکتر متین

مسئول بخش ICU  خانم محبوبه امینیان کارشناس پرستاری

تعداد تخت 6عددریاست بخش ICU

 

دکتر متین

 

مسئول بخش ICU  خانم محبوبه امینیان کارشناس پرستاری

 

تعداد تخت 6عدد

 

دکتر بخش ICU: دکتر داخلی - دکتر اعصاب - دکتر بیهوشی - دکتر جراح

 

تلفن تماس          08133217071 الی 3 داخلی 271

دکتر بخش ICU: دکتر داخلی - دکتر اعصاب - دکتر بیهوشی - دکتر جراح

تلفن تماس          08133217071 الی 3 داخلی 271

ریاست بخش ICU

 

دکتر متین

مسئول بخش ICU  خانم محبوبه امینیان کارشناس پرستاری

تعداد تخت 6عددریاست بخش ICU

دکتر متین

مسئول بخش ICU  خانم محبوبه امینیان کارشناس پرستاری

تعداد تخت 6عدد

دکتر بخش ICU: دکتر داخلی - دکتر اعصاب - دکتر بیهوشی - دکتر جراح

تلفن تماس          08133217071 الی 3 داخلی 271

دکتر بخش ICU: دکتر داخلی - دکتر اعصاب - دکتر بیهوشی - دکتر جراح

تلفن تماس          08133217071 الی 3 داخلی 271

 

 

espritportal